< Møte

Sak: Nasjonale prøvar

Tema: Spørreundersøkingar og testar

Møte: 06 Apr 2022

Drøfting

Rektor presenterte kort resultata frå Nasjonale prøver i 5., 8. og 9. klasse. Her var òg resultat
frå dei tre siste åra med. Hovudtendensen er stigande resultat på alle disiplinar og på alle
klassesteg. Skulen er spesielt nøgd med at andel elevar på meistringsnivå 1 er vesentleg lågare
med åra. Rektor viser til at skulen no jobbar meir systematisk med både førebuing og
gjennomføring av Nasjonale prøvar. Til dømes vert det krevd ein del digital kompetanse for å
kunne gjennomføre, noko elevane må trene på (t.d. lese tekst på skjerm).