< Møte

Sak: Oppfølging dialogmøte: Rammer for dialogmøtet

Tema: Samarbeid med politisk nivå

Møte: 17 Oct 2022

Drøfting

Det var uklart om FAU fekk vera med å bestemme agenda. Vi fekk heldigvis ein bolk på slutten av møtet – men dette vart sagt at var avhengig av at det vart tid til dette.
Vi meinar FAU, elevråd og tilsette i større grad må få påvirke agenda for møtet. No fekk vi ein ferdig agenda/temaliste frå oppvekst som var lik for alle skular.

Kommunen sitt referat var uforståeleg, spesielt for dei som ikkje var på møtet. Dette er uheldig.

Det er også noko uklart kva formål og mandat eit slikt møte har. Vi opplever ikkje at der er laga ein arbeidsflyt der saker/tema frå dialogmøtet vert vidare fulgt opp / (sam)arbeida med i ettertid – både enkeltvis og i samarbeid: politisk, administrativt og foreldre/elevar.